Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Câu 16: Tính tất yếu, đặc điểm, thực chất và nội dung của thời kỳ quá độ từ CNTB lên chủ nghĩa xã hội ?Liên hệ với thời kỳ quá độ ở Việt Nam.

Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ CNXHTB lên CNXH:
Một là : CNTB và CNXH khác nhau về bản chất . CNTB được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu TBCN về tư liệu sản xuất, dựa trên chế độ áp bức bóc lột.CNXH được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sx chủ yếu, tồn tại dưới hai hình thức là nhà nước và tập thể, không còn các giai cấp đối kháng, không còn tình trạng áp bức bóc lột.Muốn có xxh như vậy cần phải có một thời kỳ lịch sử nhất định.
Hai là: CNXH được xây dựng trren nền sx đại công nghiệp có trình độ cao.Quá trình phát triển của CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất- mkỹ thuật nhất định cho CNXH, nhưng muốn cho cơ sở vật chất –kỹ thuật đó phục vụ cho CNXH cần có thời gian tổ chức, sắp xếp lại.
Ba là: Các quan hệ của CNXH không tự náy sinh trong lòng CNTB, chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo CNXH.Sự phát triển của chủ nghĩa TB, dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiênj, tiền đề cho sự hình thành câc quan hệ xã hội mới CNXH, do vậy cũng cần phải có thời gain nhất định để xây dựng và phát triển những quan hệ đó.
Bốn là: Công cuộc xd CNXH là một công cuộc mới mẻ, khó khăn và phức tạp phải cần có thời gian để giai cấp công nhân từng bước làm quen với những công việc đó.
Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH
Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là sự tồn tại những yếu tố của XH cũ bên cạnh những nhân tố mới của CNXH trong mối quan hệ vừa thống nhất vữa đấu tranh với nhau trên tất các lĩnh vực của đời sống kt-xh
Trên lĩnh vực kinh tế:Thời kỳ quá độ là thời kỳ tất yếu còn tồn tại một nền kt nhiều thành phần trong một hệ thống kinh tê quốc dân thống nhất.
Trên lĩnh vực chính trị : Do kết cấu của thời kỳ quá độ lên CNXH đan dạng phức tap, nên kết cấu gia cấp xã hội trong thời kỳ này cúng đa dạng phác tạp, nên kết cấu giai cáp trong xh trong thời kỳ này cũng đa dạng phức tạp.
Trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá:
Trong thời kỳ quá độ lên CNXH còn tồn tại nhiều yếu tố tư tưởng và văn hoá khác nhau.Bên cạnh tư tưởng CNXH cò tồn tại tư tưởng tư sản, tiể tư sản, tâm lý tiểu nông,... Trên lĩnh vực văn hoá cũng tồn tại các yếu tố văn hoá cũ và mới, chúng thường xuyên đấu tranh với nhau.
Thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là thời kỳ diễn ra cuộc đấu tranh gia cấp giữa gia cấp tư sản đã bị đánh bại không còn là giai cấp thống trị và những thế lực chống phá CNXH với gc công nhân và quần chúng nhân dân lao động.
*) Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH
Trong lĩnh vực kinh tế: Nội dung cơ bản của lĩnh vực kinh tế của thời kỳ quá độ lên CNXH là thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của, cải tạo quan hệ sx cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mói theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nên kinh tế, dảm bảo phục vụ ngày càng tốt đới sống nhân dân lao động.
Trong lĩnh vực chính trị: Nội dung cơ bản của trong lĩnh vực chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH là tiến hành cuộc đấu tranh chống lại những thế lực thù địch, chóng phá sự nghiệp xây dựng CNXH , tiến hành xây dựng củng cố nhà nước và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, đảm bảo quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của nhân dân lao động, xây dựng các tổ chức chính trị xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động, xây dựng đẳng cộng sản ngày càng trong sạch vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử.
Trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá: Nội dung cơ bản của lĩnh vực tư tưởng văn hoá của thời kỳ quá độ lên CNXH là thực hiện tuyên truyền, phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của gc công nhân trong toàn xã hội, khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH, xây dựng nền văn hoá mới CNXH, tiếp thu giá trị tinh hoa của các nền văn hoá trên thế giới.
Trong lĩnh vực xã hội: Nội dung cơ bản trong lĩnh vực xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là phải thực hiện việc khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại, từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu ý tưởng là tự do của người này là điều kiện, tiền đề cho sự tự do của người khác.
Tóm lại, thời kỳ quá độ lên CNXH là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa.Đó là thời kỳ lịch sử có đặc điểm riêng với những nội dung kt,ct,vh & xh đặc thù , mà giai đoạn CNXH trên con đưòng phát triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa chỉ có thể có được trên cơ sở hoàn thành các nội dung đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét