Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Câu 7:Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất?Ý nghĩa của phương pháp luận

Vị trí: Là quy luật cơ bản nhất của sự vận động, phát triển của xã hội
a) Khái niệm lực lượng sx, quan hệ sx
*) LLSX: Là mqh giữa con người với tự nhiên trong quá trình sx
- LLSX thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình sx ra của cải vật chất
- Kết cấu:bao gồm người lao động với kỹ năng lao động của họ và tư liệu sản xuất trong TLSX gồm TLLĐ, đối tượng lao động(trong TLLĐ có công cụ LĐ, tư liệu LĐ khác)
- Các yếu tố của LLSX thì con người có yếu tố hàng đầu là nhân tố quyết định nhất.Chính người lđ là chủ thể của quá trình lđsx với sức mạnh và kỹ năng lđ của mình,sdtlld, trước hết là cclđ tác động vào đối tượng lđ đê sx ra của cải vât chất
- Trong TLSX thì cclđ giúp nối dài năng lực của con người nó nhân sức mạnh của con người lên gấp bội trong quát trình lđsx nó là nhân tố thường xuyên biến đổi thể hiện năng lực vật chất của con người là tiêu chuẩn để phân biệt thời đại kinh tế trong lịch swr quyết định năng xuất lđ của con người.
*) QHSX: là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất(sx và tái sinh sxxh)
- Kết cấu: bao gồm:
+ Quan hệ sở hữu đối với TLSX
+ Quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất
+ Quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất
- Trong đó quan hệ sở hữu về TLSX là quan hệ cơ bản đặc trưng cho QHSX trong từng XH, quyết định quan hệ về tổ chức quản lý sx, quan hệ phân phối sản phẩm cũng như các quan hệ XH khác.
b) Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
LLSX quyết định sự biến đổi của quan hệ sản xuất
+ LLSX và QHSX là hai mặt cơ bản của quá trình sx trong đó LLSX là nd vật chất quan hệ sx là hình thức xh của quá trình sx.
+ Trong quá trình sx con người luon có xu hướng giảm nhẹ sức lđ lên luôn cải tiến công cụ tích luỹ kinh nghiệm, kỹ năng sx ngày càng tinh xảo hơn vì vậy lực lượng sx là yếu tố năng động.
+ QHSX bao gồm QH sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối được pháp luật bảo vệ nên ổn điịnh và chậm biến đổi.
+Hai mặt này tạo thành 1 mâu thuẫn biện chứng tác động qua lại với nhau.
*) QHSX đến lúc nào đó sẽ lạc hậu hươn so với trình độ phát triển của LLSX không còn phù hợp và kìm hãm sự phát triển của LLSX
*) Do đó để sx phát triển tất yếu phải xoá bỏ QHSX cũ lỗi thời, thiết lập quan hệ sản xuất mới.Khi đó phương thức sản xuất mới ra đời mở đưòng cho LLSX mới phát triển.
*) Trong xh có giai cấp việc thay thế quan hệ sx cũ bằng quan qhsx mới phải thông qua đấu tranh giai cấp CMXH.
*) Quan hệ sản xuất có tính độc lập tương đối và tác động trở lại LLSX
- Tính độc lập tương đối của QHSX thể hiện:
+ Nó biến đổi chậm hơn LLSX
+ Các mặt của QHSX tác động lẫn nhau dẫn đến sự biến đổi của các mặt đó không hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ LLSX
- Sự tác động trở lại của QHSX đến LLSX thể hiện:
+ QHSX có thể kích thích LLSX phát triển nếu nó phù hợp vì QHSX liên quan đến mục đích sx lợi ích của người lđ
+QHSX có thể kìm hãm LLSX phát triển nếu nó không phù hợp vì quan hệ sản xuất quyết định thái độ của người lđ,năng lực của con người.
c) Ý nghĩa của phương pháp luận.
- Muốn sx phát triển thì QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.Do vậy phải xuất phát từ trình độ phát triển thực tế của LLSX để xđ QHSX cho phù hợp, phải điều chinh QHSX theo sự phát triển của LLSX
- Đối với Việt Nam vận dụng quy luật này thì chúng ta phải thấy LLSX của nước ta còn thủ công, phân tán, phát triển không đồng đều.Để phù hợp với LLSX có nhiều trình độ khác nhau đó, cần phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét